Skog och skogsbruk

Mät och rapportera stora träd!

Skogsdals Naturskyddsförening önskar få reda på var det finns gamla och stora träd i Bengtsfors kommun. Om ni vet var det växer eller får syn på ett stort träd hör av er till oss; storatrad@gmail.com eller svara direkt till vår facebooksida: Bengtsfors Naturskyddsförening Skogsdal.
Har ni möjlighet att mäta trädet så är det tacksamt. När ni mäter trädet så tänk på följande:
Stamomkrets: Anges i hela centimeter. Stående träd mäts på smalaste ställe, där det är en stam, upp till 1,3 meter (=brösthöjd) över marknivå vinkelrätt mot stammen (se bild). Liggande träd mäts på smalaste ställe upp till 1,3 meter från stambas. Om mäthöjd avviker från 1,3 meter anges detta.

tradmatning

(Naturvårdsverket – Figur för mätning av stamomkrets. Omarbetning efter ”Inventering av jätteträd”, Skogsstyrelsen, 1999)

Vilka träd är intressanta och vilket mått bör de ha för att få vara med i en inventering?

tradtabell

Andra träd av intresse är mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år.

Med trädsjukdomar som till exempel almsjukan och askskottsjukan kan vi se hur snabbt det går att utplåna hela alléer med flerahundraåriga träd. Hur det kommer att se ut i framtiden beror på hur vi agerar idag. Det gäller att hela tiden ligga steget före eftersom det tar lång tid att få fram ett gammalt träd. Många träd försvinner idag på grund av ren okunskap då de döms ut som
riskträd på grund av samma egenskaper som gör dem så otroligt värdefulla inom naturvården. Träd måste prioriteras och med rätt vård kan de bli både säkra och leva mycket längre än vad de idag får lov till. Träd har både ett viktigt natur-, kultur- och upplevelsevärde och genom ett framgångsrikt arbete med skyddsvärda träd kan man förhoppningsvis rädda kvar mycket av den
biologiska mångfald som idag är hotad samtidigt som nästa generation får chansen att uppleva all den mångfald som träden och dess omgivning har att bjuda på.

Omhändertagande av gamla träd
Träden sprider platsens historia vidare, eken kan t ex bli över 1000 år gammal, medan de andra lövträden oftast lever några hundra år. Därför följer några tips hur man kan vårda träden.

Röjning – träden behöver solljus.
Lövträden behöver en sly- och trädfri yta minst lika stor som trädkronan. Är det kraftigt igenväxt kring trädet är det bäst att röja i etapper under flera år, annars kan trädet ta skada genom en ljuschock.

Kronavlastning – lätta på tyngden.
Ett träd med stor krona löper risk att grenar bryts av tung snö eller i kraftiga stormar. Istället för att avverka ett träd som känns för stort intill hus, kan trädet avlastningsbeskäras så att trädkronan blir lättare. Detta görs genom att enstaka grenar kapas.

Hamling – fortsätt det gamla kulturarvet.
Hamling (lövtäkt) innebär att trädet beskärs på grenar. Syftet var att skörda löv till djurfoder samt att få ökad ljusinstrålning till marken. För ett tidigare hamlat träd som inte hamlats på ett tag kan man pröva sig fram genom att såga några grenar år för år, så att man inte sågar ner allt på en gång. Man bör hamla träden något längre ut än tidigare kapningspunkt eller på samma ställe, men aldrig närmare stammen än vad som tidigare gjorts. Har det gått mycket lång tid sedan trädet hamlades är det inte lämpligt att återhamla trädet, då kan kronavlastning genomföras för att minska trädets krona.

Ihåliga träd – barnens kurragömmaplats
Många arter trivs i håligheter i träden. Det finns flera stadier av hålighet, allt från enstaka hål efter grenar som suttit på stammen och hackspetthål, till stor hålighet så att man kan klättra in i stammen på trädet. Trädet är ofta mycket starkt och levnadskraftigt även om det är ihåligt och endast bark och ytved finns kvar. Så låt ditt hålträd stå kvar och blir en rolig kurragömmaplats för dina barn eller barnbarn!

Fler skötseltips:

  • Undvik grävarbeten nära grova träd! Låt trädet få en skyddszon så att inte rötter, stam, gren- eller bladverk skadas.
  • Undvik att plantera barrträd nära grova lövträd! Dessa kommer på sikt att skugga ut de grova lövträden.
  • Undvik barkgnag på trädstammar i betesmarker! Barkgnag förekommer främst på vintern när bete saknas, man kan då stängsla så djuren inte kommer för nära stammen.
  • Låt döda träd leva! Ett talesätt säger att ”en ek växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år”. Lämna därför döda träd åt naturen på platser där de kan stå utan att störa.
  • Har du möjlighet så planera gärna för en framtida efterträdare för ditt grova träd. Då kan de arter som lever i det grova trädet få en chans att överleva, och flytta in i det nya trädet. Samtidigt minskar generationsglappet mellan träd i området.
  • Har du hamlade träd så tänk gärna på att nyhamla träd i området så att du på sikt får flera generationer hamlade träd.